มาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

มาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกผู้ใช้บริการสินเชื่อ ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ COVID-19

คุณสมบัติของสมาชิกที่ขอรับมาตรการ

มาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

แจ้งมาตรการสลับวันทำงานของพนักงาน

แจ้งมาตรการสลับวันทำงานของพนักงาน

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในมาตรการของสังคมในการรับมือกับวิกฤตการณ์ Covid-19 ที่เกิดขึ้นในขณะนี้นั้น

สหกรณ์อิสลามอมานะฮฺ จำกัด จะดำเนินการให้พนักงานสลับวันทำงาน

แจ้งมาตรการสลับวันทำงานของพนักงาน

ยกเลิกโครงการอัลอุฎฮิยะหฺ ฮ.ศ. 1442

ประกาศ

ยกเลิกโครงการอัลอุฎฮิยะห ฮ.ศ. 1442

เนื่องด้วยสถานการณ์ของโรคลัมปีสกินในโค-กระบือที่กำลัง

ระบาดอยู่ในหลายพื้นที่รวมถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (Covid-19) ที่ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่องอยู่นั้น

ยกเลิกโครงการอัลอุฎฮิยะหฺ ฮ.ศ. 1442

สบายใจ ห่างไกลดอกเบี้ย

มาร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์อิสลามอมานะฮ

  • ฝากเงินหรือร่วมลงทุนที่ถูกต้องตามหลักการ และรับผลตอบแทน
  • เพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนฮาลาล ผ่านสินเชื่อประเภทต่างๆ

สมัครวันนี้ ฟรี! ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

สบายใจ ห่างไกลดอกเบี้ย