Skip links

ผลิตภัณฑ์และบริการ

 
 1. บริการด้านเงินฝากและการลงทุน
 2. บริการด้านสินเชื่อ
 3. คำนวณกำไรสินเชื่อ
 4. บริการอื่น ๆ
 5. ตัวอย่างบริการสินเชื่อของเรา

 

1. บริการด้านเงินฝาก & การลงทุน

เงินฝากมุชารอกะฮฺ(เงินฝากหุ้นสมาชิก)  ภาคบังคับ

รูปแบบบริการ

 • เป็นบัญชีพื้นฐานเพื่อร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์
 • สมาชิกนำเงินมาฝากเพื่อร่วมหุ้นกับสหกรณ์ ตามหลักมุชารอกะฮฺ
 • ได้รับสิทธิต่างๆ ของการเป็นสมาชิก ทั้งด้านเงินฝากและสินเชื่อต่างๆ

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. ชำระค่าหุ้นครั้งแรกอย่างน้อย 50 หุ้นขึ้นไป มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (หรือคิดเป็นเงิน  500 บาทขึ้นไป) พร้อมค่าธรรมเนียมแรกเข้า 50 บาท
 2. ฝากครั้งต่อไปขั้นต่ำครั้งละ 100 บาท 
 3. ฝากอย่างน้อย 1 ปี จึงจะถอนหรือลาออกได้
 4. มีโอกาสได้รับเงินปันผลจากกำไรสุทธิ ปีละ 1 ครั้ง ตามมูลค่าหุ้นที่มี อัตราตามประกาศของสหกรณ์

ดาวน์โหลด ใบสมัครสมาชิกสหกรณ์/เปิดบัญชีหุ้น

เงินฝากวาดีอะฮฺ (เงินฝากรักษาทรัพย์)ภาคบังคับ

รูปแบบบริการ

 • เป็นบัญชีที่เหมาะสำหรับการออมเงิน สมาชิกนำเงินมาฝาก เพื่อให้สหกรณ์รักษาทรัพย์ให้
 • สามารถฝากถอนได้ทุกวันทำการ ไม่จำกัดจำนวนครั้งและจำนวนเงิน
 • กรณีถอนยอดเงินตั้งแต่ 30,000 บาท ขึ้นไปกรุณาติดต่อสหกรณ์ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ
 • สามารถใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ หรือค้ำประกันได้

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. เปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 100 บาท
 2. ต้องมียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีไม่ต่ำกว่า 100 บาท
 3. ผู้ฝากยินยอมให้สหกรณ์นำเงินฝากไปดำเนินธุรกรรมของสหกรณ์
 4. ผู้ฝากจะได้รับการประกันเงินฝากเต็มจำนวน
 5. ผู้ฝากจะไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆ เว้นแต่สหกรณ์ฯ ให้โดยเสน่หา
 6. สามารถเปิดบัญชีได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น

าวน์โหลด ใบคำขอเปิดบัญชีเงินฝาก

เงินฝากเพื่อฮัจญฺและอุมเราะฮฺ

โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใด ๆ

 • ผู้ฝากไม่สามารถถอนเงินในกรณีอื่นได้นอกจากเพื่อฮัจญฺและอุมเราะฮฺเท่านั้น
 • ผลตอบแทนตามเงื่อนไขของเงินฝากวาดีอะฮฺของสหกรณ์

รูปแบบบริการ

 • รูปแบบเงินฝากวาดีอะฮฺ
 • เพื่อสร้างวินัยในการออมเงิน โดยมีเป้าหมายเพื่อไปทำฮัจญฺและอุมเราะฮฺ
 • ฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 2,000 บาท และครั้งต่อไปฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาท
 • ผู้ฝากยินยอมให้สหกรณ์นำเงินฝากไปดำเนินธุรกรรมของสหกรณ์
 • ผู้ฝากจะได้รับการประกันเงินฝากเต็มจำนวน
 • สามารถใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ หรือค้ำประกันได้
 • ผู้ฝากเลือกเดินทางกับผู้ประกอบการรายใดก็ได้ที่ต้องการ

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. ฝากได้ครบ 80 % ของค่าใช้จ่ายในการทำฮัจญฺหรืออุมเราะฮฺว
 2. วงเงินสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท 
 3. ฝากขั้นต่ำ 1 ปี จึงจะถอนหรือใช้สิทธิ์ในการยืมได้
 4. ใช้สิทธิ์ยืม เฉพาะเจ้าของบัญชีเท่านั้น
 5. สมาชิกจะต้องผ่อนชำระคืนภายใน 1 ปี หลังจากกลับจากฮัจญฺหรืออุมเราะฮฺ
 6. ผู้ฝากไม่สามารถถอนเงินในกรณีอื่นได้นอกจากเพื่อฮัจญฺและอุมเราะฮฺเท่านั้น
 7. ผลตอบแทนตามเงื่อนไขของเงินฝากวาดีอะฮฺของสหกรณ์
 8. สามารถเปิดบัญชีได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น

ดาวน์โหลด ใบคำขอเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อฮัจญฺและอุมเราะฮฺ 

เงินฝากมุฎอรอบะฮฺ* (เพื่อการลงทุน)

เหมาะสำหรับเงินที่ไม่เบิกถอนบ่อย  มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดี มี 2 แบบได้แก่

มุฎอรอบะฮฺทั่วไป

รูปแบบบริการ

 • เป็นการให้บริการฝากเงินเพื่อการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ของสหกรณ์ภายใต้หลักมุฎอรอบะฮฺ
 • สามารถใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ หรือค้ำประกันได้
 • สามารถใช้เป็นบัญชีเพื่อหักชำระหนี้ที่มีอยู่กับสหกรณ์ได้

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. เปิดบัญชีแรกเข้าขั้นต่ำ 5,000 บาท 
 2. สามารถฝากเพิ่มได้ ขั้นต่ำ 1,000 บาท ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 3. ผู้ฝากจะได้รับผลตอบแทนปีละ 2 ครั้ง ในอัตราสมาชิก: สหกรณ์ ตามประกาศของสหกรณ์ (คำนวณทุกสิ้นเดือนเดือน มิ.ย. และ ธ.ค.ของทุกปี)
 4. ถอนได้เมื่อครบอย่างน้อย 1 ปี ของการฝากแต่ละครั้ง โดยยื่นคำร้องล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าผู้ลงทุนมีความประสงค์ที่จะต่อการลงทุนโดยอัตโนมัติ
 5. สหกรณ์ จะเริ่มคำนวณผลตอบแทนเงินฝากมุฏอรอบะฮฺก็ต่อเมื่อผู้ฝากมียอดเงินคงเหลือในบัญชีตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป
 6. กรณีที่ผลการดำเนินงานขาดทุน ผู้ฝากจะต้องร่วมรับผลขาดทุนดังกล่าวด้วย
 7. สามารถเปิดบัญชีได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น

ดาวน์โหลด ใบคำขอเปิดบัญชีเงินฝากมุฎอรอบะฮฺ(เพื่อการลงทุน)

มุฎอรอบะฮฺโครงการพิเศษ

รูปแบบบริการ

 • เป็นการให้บริการฝากเงินเพื่อการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ของสหกรณ์ภายใต้หลักมุฎอรอบะฮฺ
 • เป็นการร่วมลงทุนในโครงการเฉพาะกิจ ที่สหกรณ์เปิดให้บริการ

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. การฝากขั้นต่ำ ระยะเวลาการลงทุนและอัตราผลตอบแทนขึ้นอยู่กับโครงการนั้นๆ
 2. ไม่สามารถถอนเงินได้จนกว่าครบกำหนดของโครงการ
 3. กรณีที่ผลการดำเนินงานขาดทุน ผู้ฝากจะต้องร่วมรับผลขาดทุนดังกล่าวด้วย
*สำหรับบัญชีมุชารอกะฮฺและมุฎอรอบะฮฺ สมาชิกจะได้รับการแบ่งกำไร/เงินปันผล ในกรณีสหกรณ์มีกำไรและร่วมรับผิดชอบการขาดทุนตามสัดส่วนที่ฝากหรือลงทุน(หากผลการดำเนินงานขาดทุน)ในปีหรือรอบการลงทุนนั้น ๆ

2. บริการด้านสินเชื่อ

บริการด้านสินเชื่อทุกประเภทสำหรับให้บริการแก่เฉพาะสมาชิกสหกรณ์เท่านั้น

เงื่อนไขทั่วไปในการขอใช้สินเชื่อ

 1. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์
 2. บรรลุนิติภาวะแล้ว (อายุ 20 ปีขึ้นไป) และไม่เกิน 75 ปี ณ วันสิ้นสุดสัญญาสินเชื่อ
 3. ระยะเวลาการเป็นสมาชิก (ขึ้นอยู่กับการฝากหุ้นครั้งแรก)
 4. ชำระหุ้นครบตามเงื่อนไข
 5. มีหลักทรัพย์ค้ำประกันตามเงื่อนไข

หลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน

 1. หุ้นที่ชำระแล้ว
 2. เงินฝากสหกรณ์
 3. อสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน
 4. หลักทรัพย์อื่น ๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควร

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

 1. สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. รายการสินค้าที่ต้องการซื้อ เช่น ใบเสนอราคา ใบเสร็จ 
 4. เอกสารหรือหลักฐานประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

สินเชื่อสามัญ

รูปแบบการให้บริการ

ทำธุรกรรมแบบมุรอบาฮะฮฺ โดยสมาชิกเลือกสินค้าที่ต้องการและสหกรณ์ขายให้กับสมาชิกโดยคิดกำไร เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อซื้อสินค้าที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพ
 2. เพื่อซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาชีพ
 3. เพื่อซื้อสินค้าทั่วไป
 4. เพื่อซื้อยานพาหนะ
 5. เพื่อฮัจญฺและอมุเราะฮฺ

เงื่อนไขการให้บริการ

สำหรับ ข้อ (1) ถึง (4)

 • หุ้นสมาชิก  ขั้นต่ำ 500 บาท     (50 หุ้น)         ระยะเวลาการเป็นสมาชิกขั้นต่ำ 6 เดือน
  ขั้นต่ำ 5,000 บาท (500 หุ้น)        ระยะเวลาการเป็นสมาชิกขั้นต่ำ 3 เดือน
  ขั้นต่ำ 10,000 บาท (1,000 หุ้น)  ใช้สิทธิ์ได้ทันที

 • วงเงินไม่เกิน 20 เท่าของหุ้นสมาชิก สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท 
 • ระยะเวลาผ่อนชำระสุงสุดไม่เกิน 120 งวด (10 ปี)  
 • กรณียอดสินเชื่อไม่เกิน 90% ของหุ้น ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • พิจารณาอนุมัติและประกาศผลภายใน 30 วัน หลังจากสมาชิกยื่นเอกสารครบถ้วน
 • อัตรากำไรตามประกาศของสหกรณ์
 • มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

สำหรับ ข้อ (5) เพื่อฮัจญฺและอมุเราะฮฺ

 • หุ้นสมาชิกอย่างน้อย 50 หุ้น
 • วงเงินสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท 
 • ระยะเวลาผ่อนชำระสุงสุดไม่เกิน 36 งวด (3 ปี)  
 • มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

สินเชื่อพิเศษ

สินเชื่อพิเศษ  แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

สินเชื่อพิเศษเพื่อธุรกิจ  วงเงินสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท 

 • จำนวนหุ้นสมาชิก ตามวงเงินที่ใช้บริการ ดังนี้
  มีหุ้นในบัญชีหุ้น 10,000 บาทขึ้นไป สำหรับวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท
  มีหุ้นในบัญชีหุ้น 20,000 บาทขึ้นไป สำหรับวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท
  มีหุ้นในบัญชีหุ้น 30,000 บาทขึ้นไป สำหรับวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท

การใช้บริการที่มีวงเงินสูงกว่า 3,000,000 บาทขึ้นไป ต้องมีเงินในบัญชีหุ้นไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท

 • ระยะเวลาผ่อนชำระสุงสุดไม่เกิน 180 งวด (15 ปี)  
 • มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • อัตรากำไรตามประกาศของสหกรณ์

สินเชื่อพิเศษเพื่ออสังหาริมทรัพย์ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท

 • จำนวนหุ้นสมาชิก ตามวงเงินที่ใช้บริการ ดังนี้
  มีหุ้นในบัญชีหุ้น 10,000 บาทขึ้นไป สำหรับวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท
  มีหุ้นในบัญชีหุ้น 20,000 บาทขึ้นไป สำหรับวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท
  มีหุ้นในบัญชีหุ้น 30,000 บาทขึ้นไป สำหรับวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท

 • ระยะเวลาผ่อนชำระสุงสุดไม่เกิน 300 งวด (25ปี)  
 • มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • อัตรากำไรตามประกาศของสหกรณ์

สินเชื่อก็อรดุลฮะซัน

รูปแบบบริการ

 • บริการเงินให้ยืมโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใด ๆ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้กับสมาชิก
 • สำหรับสมาชิกและครอบครัว (สามี, ภรรยา, บุตร, พ่อ และ แม่)  

วัตถุประสงค์ สำหรับ

 • เพื่อการศึกษาทุกระดับชั้น                    
 • เพื่อช่วยเหลือครูสอนศาสนา
 • เพื่อการรักษาพยาบาล
 • เพื่อพิธีนิกะฮฺ
 • เพื่อการทำกุรบาน 
 • ฉุกเฉินเฉพาะหน้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้ เป็นต้น

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. วงเงินไม่เกิน 5 เท่าของหุ้น สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท 
 2. ผ่อนชำระคืนเป็นงวดภายใน 1 ปี 

4. ตัวอย่างบริการสินเชื่อของเรา