รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการชุดปัจจุบัน (ชุดที่ 7)

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

ประธานคณะกรรมการ

นายดิศร์      ตอเล็บ

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

รองประธานกรรมการลำดับที่ 1

นายแวดือนนัน  นาแซ

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

รองประธานกรรมการลำดับที่ 2 

นายธีรวุฒิ วงศ์เสงี่ยม

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

คณะกรรมการ

นายปราโมทย์  สมะดี

(เชคริฎอ อะหมัด สมะดี)

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

กรรมการ

นายประเสริฐ  อดุลย์พิจิตร

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

กรรมการ

นายไพศาล  ปิ่นธุรัตน์

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

กรรมการ

นายวีระวัฒน์  มะลิซ้อน

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

เลขานุการ

นายอมร  งดงาม

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

เหรัญญิก

นายยุทธนา  ศุมานนท์

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายเกรียงศักดิ์  มัสอูดี

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายกริช บุญยเกษมสันต์

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

คณะกรรมการชะรีอะฮฺ

นายปราโมทย์  สมะดี

(เชคริฎอ อะหมัด สมะดี)

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

 คณะกรรมการชะรีอะฮฺ

นายธีรวุฒิ วงศ์เสงี่ยม

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

คณะกรรมการชะรีอะฮฺ

นายแวดือนนัน  นาแซ

ทีมงานสหกรณ์

1. นายศุภเกียรติ   บ่อหนา    ผู้จัดการ
2. นายณัฐวัฒน์    สมะดี         เจ้าหน้าที่การเงิน
3. นายพีรพงษ์     แดงอุบล     เจ้าหน้าที่บริการสมาชิก
4. นายธีระพงษ์   ตุลยธำรง   เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
5. นายรัตติกร       กระโห้ทอง   เจ้าหน้าที่สนับสนุนบริการ

7.  นางสาวอำภา   ดรมาน   หัวหน้าฝ่ายบัญชี
8.  นางยุวดี           บ่อหนา  เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี

9. นางสาวสุมนฑา  ฤทธิ์สง่า  เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน