แนะนำอมานะฮฺ

สหกรณ์อิสลามอมานะฮฺ เพื่อชีวิต…ที่ใกล้ชิดหลักการ

สหกรณ์อิสลามอมานะฮฺ จำกัด ได้รับอนุญาตจดทะเบียนเป็นสหกรณ์บริการจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2553 โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้บริการธุรกรรมทางการเงินตามหลักชะรีอะฮฺอิสลาม (หลักศาสนา) แก่สังคมไทย

เรามุ่งหวังที่จะให้พี่น้องมุสลิมในสังคมไทยห่างไกลจากระบบดอกเบี้ย ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องห้ามตามหลักการอิสลาม โดยเสนอบริการต่างๆ ทั้งด้านเงินฝาก สินเชื่อ ตลอดจนบริการอื่นๆ ที่สอดคล้องกับชะรีอะฮฺ 

ทุกบริการของเราผ่านการรับรองโดยคณะกรรมการชะรีอะฮฺ (คณะกรรมการด้านศาสนา) ของสหกรณ์ฯ  ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบขั้นตอนและกระบวนการดำเนินการต่างๆ ให้ถูกต้องตามหลักการอีกด้วย