รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการชุดปัจจุบัน (ชุดที่ 7)

ประธานคณะกรรมการ

นายดิศร์      ตอเล็บ

รองประธานกรรมการลำดับที่ 1

นายแวดือนนัน  นาแซ

รองประธานกรรมการลำดับที่ 2 

นายธีรวุฒิ วงศ์เสงี่ยม

คณะกรรมการ

นายปราโมทย์  สมะดี

(เชคริฎอ อะหมัด สมะดี)

กรรมการ

นายประเสริฐ  อดุลย์พิจิตร

กรรมการ

นายไพศาล  ปิ่นธุรัตน์

กรรมการ

นายวีระวัฒน์  มะลิซ้อน

เลขานุการ

นายอมร  งดงาม

เหรัญญิก

นายยุทธนา  ศุมานนท์

ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายเกรียงศักดิ์  มัสอูดี

ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายกริช บุญยเกษมสันต์

คณะกรรมการชะรีอะฮฺ

นายปราโมทย์  สมะดี

(เชคริฎอ อะหมัด สมะดี)

 คณะกรรมการชะรีอะฮฺ

นายธีรวุฒิ วงศ์เสงี่ยม

คณะกรรมการชะรีอะฮฺ

นายแวดือนนัน  นาแซ

ทีมงานสหกรณ์

1. นายศุภเกียรติ   บ่อหนา    ผู้จัดการ
2. นายณัฐวัฒน์    สมะดี         เจ้าหน้าที่การเงิน
3. นายพีรพงษ์     แดงอุบล     เจ้าหน้าที่บริการสมาชิก
4. นายธีระพงษ์   ตุลยธำรง   เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
5. นายรัตติกร       กระโห้ทอง   เจ้าหน้าที่สนับสนุนบริการ

7.  นางสาวอำภา   ดรมาน   หัวหน้าฝ่ายบัญชี
8.  นางยุวดี           บ่อหนา  เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี

9. นางสาวสุมนฑา  ฤทธิ์สง่า  เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน