เกี่ยวกับเรา

คณะกรรมการ

ประธานกรรมการ

นายแวดือนนัน  นาแซ

รองประธานคนที่ 1

นายดิศร์   ตอเล็บ

รองประทานคนที่ 2 และ คณะกรรมการชารีอะฮฺ

นายธีรวุฒิ วงศ์เสงี่ยม

กรรมการ

นายอิสเรศ  หะสาเมาะ

กรรมการ

นายประเสริฐ  อดุลย์พิจิตร

กรรมการ

นายไพศาล  ปิ่นธุรัตน์

กรรมการ

นายวีระวัฒน์  มะลิซ้อน

เลขานุการ

นายอมร  งดงาม

เหรัญญิก

นายยุทธนา  ศุมานนท์

ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายเกรียงศักดิ์  มัสอูดี

ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายกริช บุญยเกษมสันต์

ผู้จัดการ

นายศุภเกียรติ บ่อหนา

ประธานคณะกรรมการชารีอะฮฺ

นายปราโมทย์  สมะดี

คณะกรรมการชารีอะฮฺ

นายสมชาย  ศรีมาลา

ทีมงานสหกรณ์

1. นายศุภเกียรติ   บ่อหนา    ผู้จัดการ
2. นายณัฐวัฒน์   สมะดี         เจ้าหน้าที่การเงิน
3. นายฟิตตรี   มะดาโอะ       หัวหน้าศูนย์ประสานงานนราธิวาส
4. นายพีรพงษ์   แดงอุบล     เจ้าหน้าที่บริการสมาชิก
5. นายธีระพงษ์   ตุลยธำรง   เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
6. นายรัตติกร   กระโห้ทอง   เจ้าหน้าที่สนับสนุนบริการ

8.  นางสาวอำภา   ดรมาน   หัวหน้าฝ่ายบัญชี
9.  นางยุวดี   บ่อหนา          เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี

ที่ตั้งสหกรณ์

Custom Map

 

เลขที่ : 185 ถนนรมคำแหง ซ.155 แขวงงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพ 10240
โทรศัพท์ : 091-554-4253, 091-554 4254
โทรสาร : 02-058-1005 เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ เวลา 08.30น.-15.30น.