เกี่ยวกับเรา

เพื่อชีวิตที่ไกล้ชิดหลักการ

วิสัยทัศน์
ดำเนินธุรกรรมทางการเงินตามหลักชารีอะฮฺอิสลาม เคียงคู่สังคมด้วยระบอบเศรษฐกิจอิสลาม โดยบุคลากรที่มีอมานะฮฺ
วัตถุประสงค์
  • ส่งเสริมให้สมาชิกมีความเข้าใจในระบอบเศรษฐกิจอิสลามและห่างไกลจากดอกเบี้ย
  • ส่งเสริมให้มีการออมทรัพย์ และระดมทุนในรูปแบบต่างๆ ตามหลักการอิสลาม
  • ส่งเสริมให้มีการดำเนินธุรกิจต่างๆ ที่ไม่ขัดกับหลักการอิสลาม
  • ส่งเสริมให้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการของศาสนา

บริการของเรา

บริการด้านเงินฝากและลงทุน
100%
บริการด้านสินเชื่อ
100%
บริการพิเศษอื่นๆ
100%

ที่ตั้งสหกรณ์

 

เลขที่ : 1043 ซ.โรงเรียนหัวหมากวิทยา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
โทรศัพท์ : 02-731-7725, 091-554 4254
โทรสาร : 02-731-7726
 

 ทีมผู้บริหารงานสหกรณ์อมานะฮฺปราโมทย์ สมะดี
ประธานสหกรณ์
ดิศร์ ตอเล็บ
รองประธานลำดับที่ 1
ยุทธนา ศุมานนท์
รองประธานลำดับที่ 2
อับดุลเราะห์มาน บ่อหนา
ผู้จัดการสหกรณ์
อมร งดงาม
เลขานุการสหกรณ์
ประเสริฐ อดุลย์พิจิตร
เหรัญญิก
แวดือนัน นาแซ
กรรมการ และ ประธานบอร์ดชะรีอะฮฺ
ไพศาล ปิ่นธุรัตน์
กรรมการ
วีระวัฒน์ มะลิซ้อน
กรรมการ
เกรียงศักดิ์ มัสอูดี
กรรมการ
สายัณห์ สุขจันทร์
กรรมการและนิติกร
อิศเรศ หะสาเมาะ
กรรมการ
ฟิตตรี มะดาโอะ
หัวหน้าสำนักงาน
กริช บุญยเกษมสันต์
ผู้ตรวจสอบบัญชี
ธีรวุฒิ วงศ์เสงี่ยม
ผู้ตรวจสอบกิจการ