เกี่ยวกับเรา

คณะกรรมการ

ประธานกรรมการ

นาย แวดือนนัน  นาแซ

รองประธานคนที่ 1

นาย ดิศร์   ตอเล็บ

รองประทานคาที่ 2 และ
คณะกรรมการชารีอะฮฺ

นาย ธีรวุฒิ วงศ์เสงี่ยม

เลขานุการ

นาย อมร  งดงาม

เหรัญญิก

นาย ยุทธนา  ศุมานนท์

กรรมการ

นาย ประเสริฐ  อดุลย์พิจิตร

กรรมการ

นาย ไพศาล  ปิ่นธุรัตน์

กรรมการ

นาย วีระวัฒน์  มะลิซ้อน

กรรมการ

นาย อิสเรศ  หะสาเมาะ

ผู้จัดการ

นาย ศุภเกียรติ บ่อหนา

ประธานคณะกรรมการชารีอะฮฺ

เชค ปราโมทย์  สมะดี

คณะกรรมการชารีอะฮฺ

อ.ยูซุป  ศรีมาลา

ผู้ตรวจสอบกิจการ

นาย เกรียงศักดิ์  มัสอูดี

ผู้ตรวจสอบกิจการ

นาย กริช บุญยเกษมสันต์

ทีมงานสหกรณ์

1. นาย ศุภเกียรติ   บ่อหนา   ผู้จัดการ
2. นาย ณัฐวัฒน์   สมะดี   เจ้าหน้าที่การเงิน
3. นาย ฟิตตรี   มะดาโอะ   หัวหน้าศูนย์ประสานงานนราธิวาส
4. นาย พีรพงษ์   แดงอุบล   เจ้าหน้าที่บริการสมาชิก
5. นาย ธีระพงษ์   ตุลยธำรง   เจ้าหน้าที่บริการสมาชิก
6. นาย รัตติกร   กระโห้ทอง   เจ้าหน้าที่สนับสนุนบริการ
7. นาย ชาลี   วงศ์เสงี่ยม   หัวหน้าฝ่ายธุรการ

8. นาง สุวรรณี   สมะดี   หัวหน้าฝ่ายการเงิน
9. นางสาว อำภา   ดรมาน   หัวหน้าฝ่ายบัญชี
10.นาง ยุวดี   บ่อหนา   เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี

ที่ตั้งสหกรณ์

 

เลขที่ : 1043 ซ.โรงเรียนหัวหมากวิทยา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
โทรศัพท์ : 02-731-7725, 091-554 4254
โทรสาร : 02-731-7726