กรรมการบริหาร

1. นายดิศร์ ตอเล็บ
ประธานคณะกรรมการ

2. นายธีรวุฒิ วงศ์เสงี่ยม
รองประธานคณะกรรมการ ลำดับที่ 1
3. นายซัน อันนันหนับ
รองประธานคณะกรรมการ ลำดับที่ 2
4. นายอมร งดงาม
เลขานุการ
5.นายวศิน ซอลิฮี
เหรัญญิก
6.นายนิรันดร์ พุ่มดอกไม้
กรรมการ
7.นายจุติ ใคร่ครวญ
กรรมการ
8.นายชวลิต สมะดี
กรรมการ
9. นายปราโมทย์ สมะดี
กรรมการ
 
   

คณะกรรมการชะรีอะหฺ

1. อ.นาอีม วงศ์เสงี่ยม
ประธานคณะกรรมการชะรีอะหฺ


2. เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
กรรมการ

3. อ.แวดือนัน นาแซ
กรรมการ

ผู้ตรวจสอบกิจการ

1.นายเกรียงศักดิ์ มัสอูดี
หัวหน้าผู้ตรวจสอบกิจการ

2. นายกริช บุญยเกษมสันต์
ผู้ตรวจสอบกิจการ

บุคลากรของสหกรณ์

1. นายศุภเกียรติ บ่อหนา (อับดุรเราะห์มาน)
ผู้จัดการ

2. นายณัฐวัฒน์ สมะดี (ชารีฟ)
เจ้าหน้าที่อาวุโส และ เจ้าหน้าที่การเงิน (แคชเชียร์)

3. นายธีรพงษ์ ตุลยธำรงค์ (อับดุรรอชีด)
เจ้าหน้าที่บริการสมาชิก (สินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน)

4. นายพีรพงษ์ แดงอุบล (อฟีฟ)
เจ้าหน้าที่บริการสมาชิก (เงินฝาก)

5.นายฟีรเดาซ์ เจ๊ะมูดอ
เจ้าหน้าที่บริการสมาชิก (สินเชื่อ)

6. นางสาวอำภา ดอรอมาน
เจ้าหน้าที่บัญชี

7. นางยุวดี บ่อหนา
เจ้าหน้าที่บัญชีธุรการ

8. นายรัตติกร กระโห้ทอง (อะหมัด)
เจ้าหน้าที่สนับสนุนบริการ