Skip links

บุคลากรของเรา

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดปัจจุบัน (ชุดที่ 11)

1.นายซัน              อันนันหนับ               ประธานกรรมการ

2.นายชวลิต          สมะดี                       รองประธาน ลำดับที่ 1

3.นายธีรวุฒิ           วงศ์เสงี่ยม               รองประธาน ลำดับที่ 2

4. นายนิรันดร์       พุ่มดอกไม้               เลขานุการ

5. นายแวดือนัน    นาแซ                        เหรัญญิก

6. นางสุวลี            ทองทา                     กรรมการ

7. นายกศิน           ตอเล็บ                      กรรมการ

8. นายโยฮัน         เบ็ญฮาวัน                 กรรมการ

9. นายธิติ             ศรีวรรณยศ               กรรมการ  

ผู้ตรวจสอบกิจการ

 1. นายเกรียงศักดิ์ มัสอูดี
 2. นายไพศาล ปิ่นธุรัตน์

คณะกรรมการชะรีอะฮฺ

 1. เชคริฎอ อะหมัด สมะ ประธานคณะกรรมการชะรีอะฮฺ
 2. อ. อัดนาน นาแซ กรรมการ
 3. อ.นาอีม  วงศ์เสงี่ยม กรรมการ

ทีมงาน

 1. นายดิศร์            ตอเล็บ (มุฮัมหมัดอาลี)      ผู้จัดการ
 2. นายศุภเกียรติ   บ่อหนา (อับดุรเราะมาน)   ผู้ช่วยผู้จัดการ / เจ้าหน้าที่การเงิน
 3. นายณัฐวัฒน์     สมะดี (ชรีฟ)                      เจ้าหน้าบริการสมาชิก (ด้านสินเชื่อ)
 4. นายจักรพงษ์    ศักดิ์วิชิต (อีซา)                  เจ้าหน้าบริการสมาชิก (ติดตามหนี้)
 5. นายรัตติกร กระโห้ทอง (อะหมัด)               เจ้าหน้าที่สนับสนุนบริการ / เร่งรัดหนี้สิน
 6. นางยุวดี            บ่อหนา                              เจ้าหน้าที่บริการสมาชิก (เงินฝาก)
 7. นางสาวนาเดีย  อัยกูล                                เจ้าหน้าที่บัญชี