Skip links

บุคลากรของเรา

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดปัจจุบัน (ชุดที่ 10)

1.นายซัน              อันนันหนับ               ประธานกรรมการ

2.นายชวลิต          สมะดี                       รองประธาน ลำดับที่ 1

3.นายนิรันดร์       พุ่มดอกไม้                รองประธาน ลำดับที่ 2

4.นายวศิน            ซอลิฮี                        เลขานุการ

5.นายยุทธนา        ศุมานนท์                  เหรัญญิก

6.นายแวดือนัน     นาแซ                       กรรมการ

7.นายประเสริฐ     อดุลย์พิจิตร              กรรมการ

8.นางสุวลี             ทองทา                     กรรมการ

9.นายอภิวัฒน์      พิณทอง                     กรรมการ

ผู้ตรวจสอบกิจการ

 1. นายเกรียงศักดิ์ มัสอูดี
 2. นายไพศาล ปิ่นธุรัตน์

คณะกรรมการชะรีอะฮฺ

 1. .นาอีม      วงศ์เสงี่ยม        ประธานคณะกรรมการชะรีอะฮฺ
 2. .อัดนาน   นาแซ                กรรมการ
 3. เชคริฎอ     อะหมัด สมะดี   กรรมการ

ทีมงาน

 1. นายดิศร์            ตอเล็บ (มุฮัมหมัดอาลี)      ผู้จัดการ
 2. นายศุภเกียรติ   บ่อหนา (อับดุรเราะมาน)   ผู้ช่วยผู้จัดการ / เจ้าหน้าที่การเงิน
 3. นายณัฐวัฒน์     สมะดี (ชรีฟ)                      เจ้าหน้าบริการสมาชิก (ด้านสินเชื่อ)
 4. นายพีรพงษ์      แดงอุบล  (อฟีฟ)               เจ้าหน้าบริการสมาชิก (ด้านสินเชื่อ)
 5. นายรัตติกร       กระโห้ทอง (อะหมัด)         เจ้าหน้าที่สนับสนุนบริการ / เร่งรัดหนี้สิน
 6. นางยุวดี            บ่อหนา                             เจ้าหน้าที่บริการสมาชิก (เงินฝาก)
 7. นางสาวนาเดีย  อัยกูล                                เจ้าหน้าที่บัญชี