Skip links

จำหน่ายข้าวสารฟิตเราะฮฺ ฟิดยะฮฺ กัฟฟาเราะฮฺ

สหกรณ์อิสลามอมานะฮ์ จำกัด เปิดจำหน่ายข้าวสาร ฟิฏเราะฮ์ ฟิดยะฮ์ และ กัฟฟาเราะฮ์ สำหรับผู้ที่สนใจแล้ว….

ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 59 หรือตรงกับวันที่ 25 เราะมะฎอน 1437

 •  ฟิฎเราะฮ์ – 1 ซออ์ เท่ากับ 3 กิโลกรัม
  • ข้าวหอมมะลิ ท่านละ 150 บาท
  • ข้าวเสาไห้ ท่านละ 100 บาท
 • ฟิดยะฮ์ – 2 มุด เท่ากับ 1.5 กิโลกรัม
  • ข้าวหอมมะลิ วันละ 75 บาท
  • ข้าวเสาไห้วันละ 50 บาท
 • กัฟฟาเราะฮ์ – 1.5 กิโลกรัม สำหรับ 60 วัน
  • ข้าวหอมมะลิท่านละ 4,500 บาท
  • ข้าวเสาไห้ท่านละ 3,000 บาท

โดยสามารถติดต่อได้ที่ เบอร์ 081-427-1403 หรือ 02-731-7725 หรือ 091-5544252 / 091-5544254 Dist
พิเศษ เรามีบริการแจกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิรับให้กับท่าน