Skip links

บริการต่าง ๆ ของเรา

บริการด้านเงินฝากและสินเชื่อประเภทต่าง ๆตามหลักการอิสลาม

เปิดทำการ จันทร์ – เสาร์

เวลา 08.30 – 15.30 น.

เงินฝาก

 • เงินฝากมุชารอกะฮฺ (หุ้นสมาชิก)
 • เงินฝากวาดีอะฮฺ (รักษาทรัพย์)
 • เงินฝากมุฎอรอบะฮฺ (เพื่อการลงทุน)
 • เงินฝากเพื่อฮัจญและอุมเราะฮฺ

สินเชื่อ

 • สินเชื่อเพื่อชีวิตประจำวัน
 • สินเชื่อเพื่อธุรกิจ
 • เงินยืมก็อรดุลหะซัน (เงินยืมปลอดดอกเบี้ย)
 • สินเชื่ออื่น ๆ

บริการอื่น ๆ

 • ฮัจญฺและอุมเราะสุ
 • ข้าวสารฟิฏเราะฮฺ, ฟิดยะฮฺ, กัฟฟาเราะฮฺ
 • กุรบาน

Leave a comment