บริการด้านสินเชื่อและอื่นๆ

บริการด้านสินเชื่อ- ให้บริการเฉพาะสมาชิกและใช้บริการที่สำนักงานใหญ่เท่านั้น

 

บริการเงินยืมก็อรดุลฮะซัน

บริการเงินให้ยืมโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ สำหรับสมาชิกและครอบครัว

บริการเงินให้ยืมโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ สำหรับสมาชิกและครอบครัว (สามี, ภรรยา, บุตร, พ่อ และ แม่) ได้แก่

 • เงินยืมเพื่อการศึกษา
 • เงินยืมเพื่อช่วยเหลือครูสอนศาสนา
 • เงินยืมเพื่อการรักษาพยาบาล
 • เงินยืมเพื่อทำพิธีนิกะฮฺ
 • เงินยืมฉุกเฉิน เช่น ประสบภัยน้ำท่วม ไฟไหม้ เป็นต้น

ในวงเงินไม่เกิน 5 เท่าของหุ้น สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท และผ่อนชำระภายใน 1 ปี

โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

 • เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ไม่น้อยกว่า 1 ปี และชำระค่าหุ้นขั้นต่ำ 1,600 บาท (160 หุ้น)
 • มีความสามารถในการชำระคืนได้ไม่เกิน 12 เดือน
 • มีผู้ค้ำประกันตามเงื่อนไขที่สหกรณ์ฯ กำหนด

 

มุรอบาฮะฮฺ (สินค้าเงินผ่อน)

สหกรณ์จะซื้อสินค้าที่ท่านต้องการเป็นเงินสด และให้ท่านผ่อนชำระกับสหกรณ์เป็นรายเดือน

 • สหกรณ์ฯ จะซื้อสินค้าที่สมาชิกต้องการเป็นเงินสด แล้วนำไปขายต่อให้แก่สมาชิกแบบผ่อนชำระเป็นรายเดือน โดยระบุต้นทุนและกำไรอย่างชัดเจน
 • สหกรณ์ฯ จะคิดกำไรจากการขายสินค้าดังกล่าวในอัตราที่สหกรณ์ฯ กำหนด และตามที่คระกรรมการฯ พิจารณา
 • วงเงินของสินค้าที่ขายไม่เกิน 300,000 บาท และผ่อนชำระเป็นระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี
 • ผู้ใช้บริการจะต้องมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 3 เท่าของเงินผ่อน
 • สมาชิกจะต้องมีผู้ค้ำหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันตามที่สหกรณ์กำหนด
 • สหกรณ์ฯ จะจัดส่งตัวแทนของสหกรณ์ฯ เพื่อไปซื้อสินค้าพร้อมกับผู้ซื้อ และส่งมอบสินค้าดังกล่าวแก่ผู้ซื้อ

 

มุรอบาฮะฮฺพิเศษ (ทุนหมุนเวียนเพื่อการค้า)

สินเชื่อทุนหมุนเวียนเพื่อการค้าหรือธุรกิจต่างๆ

 • ให้บริการซื้อสินค้า หรือวัตถุดิบ แล้วขายต่อให้แก่สมาชิกผู้ประกอบธุรกิจต่างๆ
 • ผู้ขอใช้บริการต้องมีประสบการณ์ในการทำธุรกิจนั้นไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • วงเงินสูงสุด 2 ล้านบาท โดยคิดกำไรตามอัตราที่สหกรณ์กำหนด
 • ระยะเวลาในการใช้วงเงินไม่เกิน 6 เดือน โดยสมาชิกชำระค่าสินค้าให้แก่สหกรณ์ฯ ครั้งเดียวเมื่อครบกำหนด
 • สหกรณ์ฯ จะจัดส่งตัวแทนของสหกรณ์ฯ เพื่อไปซื้อสินค้าพร้อมกับผู้ซื้อและส่งมอบสินค้าดังกล่าวแก่สมาชิก
 • เงื่อนไขการค้ำประกันตามที่สหกรณ์ฯ กำหนด

 

บริการพิเศษอื่นๆ

 • โครงการข้าวสารฟิตเราะฮฺ และฟิดยะฮฺ
 • โครงการอุดหิยะฮฺ (ุกุรบาน)

 

เอกสารที่ต้องใช้

 1. แบบฟอร์มเปิดบัญชีบริการประเภทต่างๆ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีเด็กใช้เอกสารของผู้ปกครอง)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นองค์กรที่จดทะเบียนกับราชการ)
 5. หนังสือแจ้งให้เปิดบัญชี (กรณีเป็นกลุ่ม ชมรม ที่ได้จดทะเบียน)
 6. เอกสารอื่นๆ ขึ้นอยู่กับแต่ละบริการ