Skip links

บริการด้านสินเชื่อ
(มุรอบาฮะฮฺ)

บริการด้านสินเชื่อ 

สินเชื่อเพื่อชีวิตประจำวัน (มุรอบาฮะฮฺ – สินค้าเงินผ่อน)

– สหกรณ์ฯจะซื้อสินค้าที่สมาชิกต้องการแล้วขายต่อให้แก่สมาชิกแบบผ่อนชำระเป็นรายเดือน โดยระบุต้นทุนและกำไรอย่างชัดเจน

– วงเงินใช้บริการไม่เกิน 10 เท่าของเงินฝากหุ้น สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท โดยผ่อนชำระคืนสูงสุดไม่เกิน 5 ปี*

– คิดกำไรตามอัตราที่สหกรณ์ฯกำหนด

– สหกรณ์ฯจะจัดส่งตัวแทนของสหกรณ์ฯ เพื่อไปซื้อสินค้าพร้อมกับส่งมอบสินค้าดังกล่าวให้แก่สมาชิกผู้ซื้อ

– เงื่อนไขต่าง ๆ และการค้ำประกันตามที่สหกรณ์ฯ กำหนด

 

สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

-ให้บริการตามหลักมุรอบาฮะฮฺ (สินค้าผ่อนชำระ), มุฎอรอบะฮฺ (ร่วมลงทุน), และรูปแบบอื่นตามหลักชะรีอะฮฺ  เพื่อดำเนินธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท คิดกำไรตามอัตราที่สหกรณ์กำหนด โดยมีให้เลือก 2 แบบ ได้แก่

 

สินเชื่อเพื่อธุรกิจแบบระยะยาว

– ผ่อนชำระรายเดือน โดย ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 5 ปี

 

สินเชื่อเพื่อธุรกิจแบบระยะสั้น

– สมาชิกผู้ขอใช้บริการต้องมีประสบการณ์ในการทำธุรกิจนั้นไม่น้อยกว่า 1 ปี

– ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 1 ปี มีให้เลือกทั้งผ่อนชำระรายเดือนและชำระครั้งเดียวเมื่อครบสัญญา

 

– เงื่อนไขต่าง ๆ และการค้ำประกันตามที่สหกรณ์ฯ กำหนด

 

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

– ให้บริการตามหลักมุรอบาฮะฮฺ เพื่อซื้อบ้านและที่อยู่อาศัยให้แก่สมาชิก

– วงเงินสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 20 ปี

– เงื่อนไขต่าง ๆ และการค้ำประกันตามที่สหกรณ์ฯ กำหนด