ยกเลิกโครงการอัลอุฎฮิยะหฺ ฮ.ศ. 1442

ประกาศ

ยกเลิกโครงการอัลอุฎฮิยะห ฮ.ศ. 1442

เนื่องด้วยสถานการณ์ของโรคลัมปีสกินในโค-กระบือที่กำลัง

ระบาดอยู่ในหลายพื้นที่รวมถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (Covid-19) ที่ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่องอยู่นั้น

ยกเลิกโครงการอัลอุฎฮิยะหฺ ฮ.ศ. 1442

มอบข้าวฟิฏเราะฮฺ ปี ฮ.ศ. 1441

กิจกรรมมอบข้าวฟิฏเราะฮฺและฟิดยะห์ ปี ฮ.ศ. 1441
สหกรณ์อิสลามอมานะฮฺ ร่วมกับ มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ ดำเนินกิจกรรมแจกจ่ายข้าวฟิฏเราะฮฺและฟิดยะห์ ทั้งในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และต่างจังหวัด ทั้งในภาคอีสาน ภาคใต้ฝั่งอันดามัน และภาคใต้ตอนล่าง

มอบข้าวฟิฏเราะฮฺ ปี ฮ.ศ. 1441

โครงการอัลอุฎฮิยะฮฺ 1441 (ทำกุรบานช่วงอีดิลอัฎฮา)

ภาพการดำเนินการโครงการอัลอุฎฮิยะฮฺ 1441 ที่ผ่านมา

เปิดรับแล้ววันนี้ โครงการอัลอุฎฮิยะฮฺ 1441 (ทำกุรบานช่วงอีดิลอัฎฮา)

  • มีทั้งแบบชำระครั้งเดียว และแบบผ่อนชำระ
  • แพะหรือแกะ ตัวละ 6,000 บาท วัวส่วนละ 4,500 บาท
  • ผู้ทำกุรบานจะได้รับเนื้อ 5 ก.ก. ต่อส่วนที่ทำ และมีบริการจัดส่งถึงบ้านท่าน
  • มีบริการแจกจ่ายแก่ผู้มีสิทธิได้รับ รวมถึงพี่น้องในเรือนจำ และพีน้องในต่างประเทศ

– เปิดรับวันนี้ ถึง 30 ก.ค. 63

สมัครออนไลน์ง่าย ๆ