Skip links

วิสัยทัศน์ของเรา

สหกรณ์อิสลามอมานะฮฺ จำกัด
เพื่อชีวิต…ที่ใกล้ชิดหลักการ

Amanah Islamic Cooperative Limited

جمعية الأمانة التكافلية

ทะเบียนเลขที่ 102 000 122 5531 

และอัลลอฮนั้นทรงอนุมัติการค้าขายและทรงห้ามการเอาดอกเบี้ย”

(อัลกุรอาน 2 : 275)

วิสัยทัศน์

ดำเนินธุรกรรมทางการเงินตามหลักชะรีอะฮฺอิสลม เคียงคู่สังคมด้วยระบอบเศรษฐกิจอิสลม  โดยบุคลกรที่มีอมนะฮฺ 

 วัตถุประสงค์

  1. ส่งเสริมให้สมาชิกมีความเข้าใจในระบอบเศรษฐศาสตร์อิสลามและห่างไกลจากดอกเบี้ย

  2. ส่งเสริมให้มีการออมทรัพย์ และระดมทุนในรูปแบบต่างๆ ตามหลักการอิสลาม

  3. ส่งเสริมให้มีการดำเนินธุรกิจต่าง ๆ ที่ไม่ขัดกับหลักการอิสลาม

  4. ส่งเสริมให้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการของศาสนา