สหกรณ์อิสลามอมานะฮฺ จำกัด

เพื่อชีวิต…ที่ใกล้ชิดหลักการ

Amanah Islamic Cooperative Limited

جمعية الأمانة التكافلية

ทะเบียนเลขที่ 102 000 122 5531

 

และอัลลอฮนั้นทรงอนุมัติการค้าขายและทรงห้ามการเอาดอกเบี้ย”

(อัลกุรอาน 2 : 275)

 

 

วิสัยทัศน์

ดำเนินธุรกรรมทางการเงินตามหลักชะรีอะฮฺอิสลม เคียงคู่สังคมด้วยระบอบเศรษฐกิจ อิสลม  โดยบุคลกรที่มีอมนะฮฺ

 

 วัตถุประสงค์

  1. ส่งเสริมให้สมาชิกมีความเข้าใจในระบอบเศรษฐศาสตร์อิสลามและห่างไกลจากดอกเบี้ย
  2. ส่งเสริมให้มีการออมทรัพย์ และระดมทุนในรูปแบบต่างๆ ตามหลักการอิสลาม
  3. ส่งเสริมให้มีการดำเนินธุรกิจต่าง ๆ ที่ไม่ขัดกับหลักการอิสลาม
  4. ส่งเสริมให้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการของศาสนา