บริการด้านเงินฝากและการลงทุน

เงินฝากวาดีอะฮฺ

ฝากเงินหรือถอนเงินเท่าใดก็ได้ และเมื่อใดก็ได้

  • สมาชิกนำเงินมาฝาก เพื่อให้สหกรณ์รักษาทรัพย์ให้
  • สมาชิกจะฝากเงินหรือถอนเงินเท่าใดก็ได้ และเมื่อใดก็ได้ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการฝากถอนแต่อย่างใด
  • ผู้ฝากจะได้รับการประกันเงินฝากเต็มจำนวน
  • ผู้ฝากจะไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆ เว้นแต่คณะกรรมการเห็นสมควรจะอนุมัติให้โดยเสน่หา ตา่มผลกำไรของสหกรณ์

 

เงินฝากเพื่อฮัจญ์และอุมเราะฮฺ

เพื่อให้มีโอกาสได้ไปทำอิบาดะฮฺที่มุสลิมทุกคนใฝ่ฝัน ในวัยที่ยังแข็งแรง

  • เงินฝากเพื่อสร้างวินัยในการออมเงินให้กับเยาวชน วัยเริ่มทำงาน รวมถึงบุคคลทั่วไป เพื่อให้มีโอกาสได้ไปทำอิบาดะฮฺที่มุสลิมทุกคนใฝ่ฝัน ในวัยที่ยังแข็งแรง
  • ฝากเงินครั้งแรกขั้นต่ำ 2,000 บาท และฝากขั้นต่ำ เดือนละ 1,000 บาท จนถึงกำหนดไปฮัจญ์หรืออุมเราะฮฺจึงจะถอนเงินคืนได้
  • เมื่อผู้ฝากออมเงินได้ครบ 80% ของค่าใช้จ่ายในการทำฮัจญ์หรืออุมเราะฮฺ ผู้ฝากจะได้รับสิทธิการยืมเงินเพื่อฮัจญ์หรืออุมเราะฮฺนั้นอีกไม่เกิน 20%
  • ผู้ฝากต้องฝากเงินครบอย่างน้อย 1 ปี จึงจะทำการถอนเงินหรือใช้สิทธิ์ในการยืมได้
  • สมาชิกจะต้องผ่อนชำระคืนภายใน 1 ปี หลังจากกลับจากฮัจญ์หรืออุมเราะฮฺ โดยไม่เสียค่าตอบแทนอื่นใดจากเงินยืมดังกล่าว
  • ผู้ฝากไม่สามารถถอนเงินในกรณีอื่นได้ นอกจากเพื่อฮัจญ์และอุมเราะฮฺเท่านั้น
  • ผลตอบแทนเป็นไปตามเงื่อนไขของเงินฝากวาดีอะฮฺของสหกรณ์

 

เงินฝากมุฎอรอบะฮฺ (เพื่อการลงทุน) แบบทั่วไป

ฝากเงินเพื่อการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ของสหกรณ์ รับเงินปันผลปีละ 2 ครั้ง ร่วมรับผลขาดทุน

  • เป็นการให้บริการฝากเงินเพื่อการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ของสหกรณ์
  • การฝากเงินครั้งแรกต้องฝากอย่างน้อย 5,000 บาท และครั้งต่อๆ ไป ครั้งละไม่น้อยกว่า 1,000 บาท โดยฝากเมื่อใดก็ได้
  • ผู้ฝากจะได้รับผลตอบแทน (เงินปันผล) ปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมิถุนายนและธันวาคม ตามผลกำไรที่คำนวณได้จากการนำเงินไปลงทุน โดยผู้ฝากจะได้รับ 70% และสหกรณ์ได้รับ 30%
  • การถอนเงินลงทุนจะทำได้ต่อเมื่อครบรอบ 1 ปี ของเงินฝากแต่ละครั้ง และต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าผู้ลงทุนมีความประสงค์ที่จะต่อการลงทุนโดยอัตโนมัติ
  • กรณีที่ผลการดำเนินงานขาดทุน ผู้ฝากจะต้องร่วมรับผลขาดทุนดังกล่าวด้วย

 

หน่วยลงทุนมุฎอรอบะฮฺโครงการพิเศษ

 มีอัตราผลตอบแทนมากกว่าเงินฝากเพื่อการลงทุนแบบทั่วไป เปิดขายหน่วยลงทุนในเวลาและจำนวนทุนเฉพาะ

  • หน่วยลงทุนในโครงการพิเศษเฉพาะธุรกิจที่มีผลตอบแทนมากกว่าเงินฝากมุฎอรอบะฮฺ (เพื่อการลงทุน) แบบทั่วไป
  • ราคาของหน่วยลงทุนจะถูกกำหนดเฉพาะโครงการ
  • สหกรณ์ฯ จะเปิดขายหน่วยลงทุนในธุรกิจแต่ละประเภทในระยะเวลาและจำนวนทุนที่กำหนดเฉพาะ
  • ความถี่ในการปันผลจะถุกกำหนดตามรอบธุรกิจที่สหกรณ์ลงทุน ตามผลกำไรที่คำนวณได้จากการนำเงินไปลงทุน โดยผู้ฝากจะได้รับ 70% สหกรณ์ได้รับ 30%
  • กรณีที่ผลการดำเนินงานขาดทุน ผู้ฝากจะต้องร่วมรับผลขาดทุนดังกล่าวด้วย
  • ไม่สามารถถอนหน่วยลงทุนได้จนกว่าจะจบโครงการ

เอกสารที่ต้องใช้

  1. แบบฟอร์มเปิดบัญชีบริการประเภทต่างๆ
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีเด็กใช้เอกสารของผู้ปกครอง)
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน
  4. หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นองค์กรที่จดทะเบียนกับราชการ)
  5. หนังสือแจ้งให้เปิดบัญชี (กรณีเป็นกลุ่ม ชมรม ที่ได้จดทะเบียน)
  6. เอกสารอื่นๆ ขึ้นอยู่กับแต่ละบริการ